SOOMA OY:N POTILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 20.2.2019

1 REKISTERINPITÄJÄ

Soo­ma Oy
Kuor­ta­neen­ka­tu 2 A
SF-00510 Hel­sin­ki

Y‑tunnus: 2527296–9

Ter­veys­pal­ve­lut, joi­ta tuot­taa Soo­ma Oy:n alai­suu­des­sa toi­mi­va aivos­ti­mu­laa­tio­kes­kus Tuu­ma.
Soo­ma Oy on luo­vut­ta­nut rekis­te­rin tek­ni­sen yllä­pi­don Tuu­mal­le.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va Tuo­mas Neu­vo­nen, tuomas@soomamedical.com, puhe­lin­vaih­de 010 318 9811.

3 POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Poti­las­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu lakei­hin tai poti­laan suos­tu­muk­seen.

Poti­las­re­kis­te­riin tal­len­net­tu­ja tie­to­ja käy­te­tään poti­laan hoi­dos­sa, yhtey­den­pi­dos­sa, lai­nat­ta­vien lait­tei­den pai­kal­lis­ta­mi­ses­sa, sekä mui­hin lain ja suos­tu­mus­ten mukai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

4 POTILASREKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT

Yhteys­tie­dot:
Poti­laan nimi, syn­ty­mä­ai­ka, osoi­te­tie­dot, säh­kö­pos­ti ja puhe­lin­nu­me­ro

Poti­las­tie­dot:
Hoi­don aloi­tus- ja lope­tus­päi­vä­mää­rät, tie­toa poti­laan masen­nuk­sen tai kivun tasos­ta stan­dar­doi­duil­la mit­ta­reil­la (BDI) ennen ja jäl­keen hoi­don.

Poti­laan hoi­toon osal­lis­tu­van ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tön tie­dot ja poti­laan ajan­va­raus­tie­dot tal­len­ne­taan poti­las­re­kis­te­rin osa­re­kis­te­rik­si.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tie­dot rekis­te­riin saa­daan poti­laal­ta itsel­tään. Poti­laan kipu- ja masen­nus­mit­ta­reis­ta saa­ta­vat tie­dot tule­vat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen teke­mä­nä yhdes­sä poti­laan kans­sa.

Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löt.

5 POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Poti­las­tie­dot ovat salas­sa pidet­tä­viä ja hen­ki­lö­kun­nal­la on salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kenel­le­kään. Ainoas­taan kli­ni­kan oma hoi­toon osal­lis­tu­va hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää tie­to­ja poti­laan hyväk­si. Jos ulko­puo­li­set halua­vat kysyä tie­to­ja, poti­laan oma lupa tar­vi­taan.

6 POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Poti­las­tie­dot on sää­det­ty salas­sa pidet­tä­vik­si. Poti­las­tie­to­ja ei saa luo­vut­taa sivul­li­sil­le.

Poti­las­tie­to­ja voi­vat käyt­tää ainoas­taan asian­omai­ses­sa toi­min­tayk­si­kös­sä tai sen toi­mek­sian­nos­ta poti­las­ta hoi­ta­vat tai sii­hen liit­ty­viin teh­tä­viin osal­lis­tu­vat hen­ki­löt. Rekis­te­rin­pi­tä­jän ylin joh­to päät­tää orga­ni­sa­to­ri­sis­ta rat­kai­suis­ta ja antaa käyt­tö­oi­keu­det työn­te­ki­jöil­le poti­las­re­kis­te­ri­tie­toi­hin sii­nä laa­juu­des­sa kuin työ­teh­tä­vät sitä edel­lyt­tä­vät.

Poti­las­re­kis­te­rin tie­dot säi­ly­te­tään luki­tus­sa arkis­to­kaa­pis­sa, joka sijait­see luki­tus­sa tilas­sa.

7 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Poti­laal­la on hen­ki­lö­tie­to­lain 6. luvun 23 §:n mukai­nen oikeus tar­kas­taa itse­ään kos­ke­vat poti­las­re­kis­te­ri­tie­dot, vaa­tia vir­heel­li­sen tie­don oikai­sua sekä muu­toin­kin tur­vau­tua hen­ki­lö­tie­to­lais­sa tur­vat­tui­hin oikeuk­siin­sa. Tar­kas­tusoi­keus voi­daan evä­tä lais­sa sää­de­tyin perus­tein. Tie­dot antaa ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­si­kön mää­rää­mä lää­kä­ri tai muu ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö, joka tekee mer­kin­nän tar­kas­tusoi­keu­den käyt­tä­mi­ses­tä poti­las­re­kis­te­riin. Tie­dot luo­vu­te­taan poti­laal­le kir­jal­li­se­na. Tar­kas­tusoi­keu­den käyt­tä­mi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti mak­su­ton­ta.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus teh­dä vali­tus toi­mi­val­tai­sel­le val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, jos rekis­te­rin­pi­tä­jä ei ole nou­dat­ta­nut toi­min­nas­saan sovel­tu­vaa tie­to­suo­ja­sään­te­lyä.

8 YHTEYDENOTOT

Kai­kis­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä ja omien oikeuk­sien käyt­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä tilan­teis­sa rekis­te­röi­dyn tulee ottaa yhteyt­tä pos­tit­se osoit­tee­seen: Soo­ma Oy / Poti­las­re­kis­te­ri, Kuor­ta­neen­ka­tu 2 A, 00510 Hel­sin­ki. Soo­ma Oy voi tar­vit­taes­sa pyy­tää rekis­te­röi­tyä täs­men­tä­mään pyyn­töään kir­jal­li­ses­ti ja rekis­te­röi­dyn hen­ki­löl­li­syys voi­daan tar­peen vaa­ties­sa var­men­taa ennen mui­hin toi­men­pi­tei­siin ryh­ty­mis­tä.