Ota yhteyttä

Kysy meil­tä lisää, jos TUU­MA-kli­ni­kan tDCS-hoi­to kiin­nos­taa sinua.

Voit ottaa yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la tai sivun alao­sas­sa ole­val­la lomak­keel­la. Vas­taam­me mie­lel­läm­me kysy­myk­sii­si tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tios­ta tai muis­ta hoi­toon liit­ty­vis­tä asiois­ta! 

Puhe­lin: +358 50 477 5574 (arki­sin klo 9–16.30)

Osoi­te: Kuor­ta­neen­ka­tu 2, FI-00510 Hel­sin­ki

Säh­kö­pos­ti: tuuma@soomamedical.com

Mikäli kiinnostuit masennuksen hoidosta tDCS:n avulla, ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella

Täh­del­lä (*) mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia


Ota yhteyttä, jos kiinnostuit aivostimulaatiosta masennuksen hoitomuotona!

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ran val­ta­kun­nal­li­nen krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­men­kie­lel­lä nume­ros­sa 09 2525 0111. Se on avoin­na arki­sin klo 9.00–07.00, vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä klo 15.00–07.00.