Palvelun käyttöehdot

Päi­vi­tet­ty: 30.1.2020

Palvelun sisältö ja käyttöehdot

Soo­ma Oy:n yhtey­des­sä toi­mi­van aivos­ti­mu­laa­tio­kes­kus TUU­MAn (jäl­jem­pä­nä “Pal­ve­lun tar­joa­ja”) jär­jes­tä­mä yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu (jäl­jem­pä­nä “Pal­ve­lu”) on tar­koi­tet­tu masen­nuk­sen oirei­den hoi­toon. Pal­ve­lun käyt­tö­eh­dot sää­te­le­vät Pal­ve­lun tar­joa­jan ja pal­ve­lun käyt­tä­jien (jäl­jem­pä­nä “Käyt­tä­jä”) välis­tä suh­det­ta sekä Pal­ve­lun tar­joa­jan omis­ta­mien lait­tei­den lai­naa­mis­ta, käyt­tä­mis­tä, säi­lyt­tä­mis­tä sekä palaut­ta­mis­ta.

Pal­ve­lun sisäl­tö muo­dos­tuu yhteen­sä 30 hoi­to­ker­taa (6 hoi­to­viik­koa) sisäl­tä­väs­tä tDCS-hoi­to­jak­sos­ta, jak­son ajak­si Käyt­tä­jäl­le lai­nat­ta­vas­ta Soo­ma tDCS ‑hoi­to­lait­tees­ta ja sen käyt­töön tar­vit­ta­vis­ta lisä­va­rus­teis­ta sekä Pal­ve­lun tar­joa­jan edus­ta­jan tues­ta. Lisäk­si pal­ve­lu sisäl­tää Käyt­tä­jäl­le niin halu­tes­saan annet­ta­via har­joit­tei­ta sekä Android-käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­sä toi­mi­van mobii­li­so­vel­luk­sen, joka on tar­koi­tet­tu hoi­don seu­ran­taan.

Mikä­li Käyt­tä­jä ei hyväk­sy pal­ve­lun käyt­tö­eh­to­ja, hän ei voi käyt­tää Pal­ve­lua. Edel­leen Käyt­tä­jän tulee nou­dat­taa Pal­ve­lua käyt­täes­sään Suo­men lakia, mui­ta sovel­tu­via sään­nök­siä ja hyvää tapaa.

Tietosuoja

Pal­ve­lun tar­joa­ja nou­dat­taa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä Suo­men lakia. Tar­kem­mat tie­dot hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä löy­ty­vät poti­las­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­tees­ta, joka Pal­ve­lua käyt­tä­vien Käyt­tä­jien tulee lukea ja hyväk­syä.

Ajan varaaminen ja peruutusehdot

Pal­ve­luun voi vara­ta ajan osoit­tees­ta tuumamedical.com/ajanvaraus/. Ajan voi vara­ta teks­ti­vies­til­lä nume­ros­ta 050 477 5574, mikä­li aikaa ei saa varat­tua ajan­va­raus­pal­ve­lun kaut­ta.

Ajan­va­raus­pal­ve­lus­sa teh­ty ajan­va­raus on sito­va. Varat­tu aika pitää perua vähin­tään 24 tun­tia ennen ajan alka­mis­ta. Muus­sa tapauk­ses­sa Pal­ve­lun tar­joa­jal­la on oikeus periä peru­mat­to­mas­ta pois­jään­nis­tä 100 euron suu­rui­nen kor­vaus. Vara­tun ajan voi perua säh­kö­pos­til­la (tuuma@soomamedical.com) tai teks­ti­vies­til­lä (nume­ros­ta 050 477 5574).

Hoitovaste

Hoi­to­vas­te on yksi­löl­li­nen. TUU­MA-kli­nik­ka ei ole vel­vol­li­nen palaut­ta­maan hoi­to­mak­sua, mikä­li Käyt­tä­jä ei ole tyy­ty­väi­nen saa­vu­tet­tuun hoi­to­vas­tee­seen.

Kotiin lainattava laite

Käyt­tä­jäl­le lai­na­taan hoi­to­jak­son ajak­si Soo­ma tDCS ‑hoi­to­lai­te, joka tulee palaut­taa Pal­ve­lun tar­joa­jal­le jak­son pää­tyt­tyä. Lait­teen rik­kou­tues­sa Käyt­tä­jän omas­ta toi­min­nas­ta joh­tuen on käyt­tä­jä vel­vol­li­nen kor­vaa­maan lait­teen kor­jauk­sen tai, jos lai­te ei ole kor­jat­ta­vis­sa, uuden lait­teen hin­nan. Lait­teen val­mis­tus­vir­heis­tä joh­tu­vaa rik­kou­tu­mis­ta Käyt­tä­jän ei tar­vit­se kor­va­ta. Jos lai­te hävi­ää lai­na-ajal­la on Käyt­tä­jä vel­vol­li­nen kor­vaa­maan Pal­ve­lun tar­joa­jal­le mak­sun, joka vas­taa uuden lait­teen hin­taa. Jos lait­tees­sa ilme­nee val­mis­tus­vir­he tai jokin muu käy­tön estä­vä vika, Käyt­tä­jä saa Pal­ve­lun tar­joa­jal­ta käyt­tön­sä toi­sen lait­teen veloi­tuk­set­ta jak­son ajak­si.

Tar­kem­mat lait­teen lai­naa­mi­seen liit­ty­vät ehdot löy­ty­vät lai­na­so­pi­muk­ses­ta.

Vastuu laitteiden käytöstä

Käyt­tä­jä käyt­tää ja säi­lyt­tää lai­nak­si saa­mi­aan Pal­ve­lun tar­joa­jan omis­ta­mia lait­tei­ta saa­mien­sa ohjei­den ja hyvien tapo­jen mukai­ses­ti siten, että lait­teet ovat palaut­taes­sa yhtä hyväs­sä kun­nos­sa kuin lai­nat­taes­sa.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt

Mikä­li vahin­ko ei oli­si mil­lään toi­men­pi­teil­lä ollut väl­tet­tä­vis­sä, kyse on tapa­tur­mas­ta eikä vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta syn­ny.

Mikä­li vahin­gon estä­mi­sek­si oli­si ollut nou­da­tet­ta­va sel­väs­ti suu­rem­paa huo­lel­li­suut­ta kuin tilan­tees­sa oli­si nor­maa­lis­ti voi­nut olet­taa tar­vit­ta­van, kyse on lie­väs­tä tuot­ta­muk­ses­ta eikä sil­loin­kaan syn­ny vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta.

Mikä­li vahin­ko oli­si ollut estet­tä­vis­sä nor­maa­lil­la arkie­lä­mäs­sä nou­da­tet­ta­val­la huo­lel­li­suu­del­la, kyse on tuot­ta­muk­ses­ta ja Käyt­tä­jä on kor­vaus­vel­vol­li­nen. Kor­vat­ta­via ovat joko kor­jaus­ku­lut tai, jos omai­suus on vahin­goit­tu­nut kor­jaus­kel­vot­to­mak­si, sen arvon­li­sä­ve­rol­li­nen jään­nö­sar­vo ennen vahin­koa. Jään­nö­sar­von las­ken­nas­sa ole­te­taan, että lait­teen eli­ni­kä on vii­si vuot­ta. Kor­vauk­sen mää­rää voi­daan eri­näi­sis­tä syis­tä koh­tuul­lis­taa. Tahal­li­ses­ti aiheu­tet­tu vahin­ko mää­rä­tään taval­li­ses­ti kor­vat­ta­vak­si täy­si­mää­räi­ses­ti. Mikä­li Käyt­tä­jäl­lä ei ole lai­tet­ta hal­lus­saan sil­loin, kun se pitäi­si palaut­taa eikä se ole kadon­nut ilmoi­te­tun rikok­sen tai sel­vi­te­tyn vahin­gon kaut­ta, käyt­tä­jä voi­daan mää­rä­tä kor­vaa­maan lait­teen täy­si­mää­räi­nen arvon­li­sä­ve­rol­li­nen han­kin­ta­hin­ta.

Menettely ja korvaukset vahinko- ja rikostapauksissa

Mah­dol­lis­ta kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta mää­ri­tel­täes­sä huo­mioon ote­taan tilan­ne, mis­sä vahin­ko syn­tyi ja mil­lais­ta huo­lel­li­suut­ta oli­si ollut nou­da­tet­ta­va, jot­ta vahin­ko oli­si voi­tu vält­tää. Mikä­li tilan­tee­seen liit­tyy rikos, esim. var­kaus, on teh­tä­vä riko­sil­moi­tus. Riko­sil­moi­tuk­sen teke­mi­sen jäl­keen asias­ta pitää ilman tar­pee­ton­ta vii­väs­tys­tä ilmoit­taa Pal­ve­lun tar­joa­jan lait­teis­ta vas­taa­val­le tahol­le (tuuma@tuumamedical.com). Mukaan on lii­tet­tä­vä kopio riko­sil­moi­tuk­ses­ta. Mikä­li lai­te palau­tuu Käyt­tä­jäl­le, on sii­tä­kin ilmoi­tet­ta­va.

Käyttöehtojen muuttaminen

Pal­ve­lun tar­joa­jal­la on oikeus yksi­puo­li­ses­ti muut­taa näi­tä käyt­tö­eh­to­ja mil­loin tahan­sa. Käyt­tö­eh­to­jen muu­tok­sis­ta tie­do­te­taan erik­seen sopi­vak­si kat­sot­ta­val­la taval­la. Pal­ve­lun käyt­tä­jä hyväk­syy muut­tu­neet käyt­tö­eh­dot käyt­tä­mäl­lä Pal­ve­lua sen jäl­keen, kun hän­tä on infor­moi­tu muut­tu­neis­ta käyt­tö­eh­dois­ta.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näi­hin käyt­tö­eh­toi­hin sovel­le­taan Suo­men lakia. Ehdois­ta aiheu­tu­vat eri­mie­li­syy­det pyri­tään ensi­si­jai­ses­ti rat­kai­se­maan neu­vot­te­lu­teit­se. Mikä­li sovin­toon ei pääs­tä neu­vot­te­luin, rat­kais­taan asia Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keu­des­sa.

Potilasasiamies

Poti­las­asia­mies antaa poti­laal­le tie­toa tämän oikeuk­sis­ta ja toi­mii poti­laan oikeuk­sien edis­tä­mi­sek­si. Poti­las­asia­mie­hen teh­tä­vä­nä on tar­vit­taes­sa neu­voa ja avus­taa poti­las­ta, jos tämä on tyy­ty­mä­tön saa­maan­sa hoi­toon tai koh­te­luun. Poti­las­asia­mies aut­taa poti­las­ta sel­vit­tä­mään ongel­maan­sa hoi­to­pai­kas­sa. Hän myös neu­voo ja tar­vit­taes­sa avus­taa poti­las­ta muis­tu­tuk­sen, kan­te­lun tai Poti­las­va­hin­ko­kes­kuk­sel­le teh­tä­vän poti­las­va­hin­koil­moi­tuk­sen teos­sa.

Poti­las­asia­mies ei ota kan­taa poti­laan lää­ke­tie­teel­li­siin hoi­to­pää­tök­siin. Hän ei ota myös­kään kan­taa sii­hen, onko poti­laan hoi­dos­sa tapah­tu­nut hoi­to­va­hin­ko. Aivos­ti­mu­laa­tio­kes­kus TUU­MAn poti­las­asia­mie­he­nä toi­mii Tii­na Leh­mus­kos­ki, puhe­lin +358 50 532 4653.
Atlas-poti­las­asia­mies