Päivitys 1.8.2020

Tuu­ma-kli­ni­kan nimi on 1.8.2020 alkaen Soo­ma-kli­nik­ka. Osoi­te ja muut yhteys­tie­dot pysy­vät ennal­laan. Uudet verk­ko­si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta soomamedical.com/klinikka. Ajan­va­raus toi­mii osoit­tees­sa soomamedical.com/klinikka/ajanvaraus

Hinnasto

Päi­vi­tet­ty 27.1.2020

Hin­nas­tos­ta löy­tyy hoi­to­mak­su­jen lisäk­si tie­toa Tuu­ma-kli­ni­kal­la hyväk­sy­tyis­tä mak­su­ta­vois­ta, sekä jak­son ajak­si kotiin lai­nat­ta­van hoi­to­lait­teen vakuus­mak­sus­ta.

Hoitojakso masennuksen oireisiin

Masen­nuk­sen oirei­siin suun­ni­tel­lun hoi­to­jak­son hin­ta on 500 €. Jak­son pituus on kuusi viik­koa, ja se sisäl­tää 30 hoi­to­ker­taa. Hoi­to­me­ne­tel­mä­nä on tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio (tDCS).

Hoi­to­jak­son hin­taan sisäl­tyy:

  • Hoi­ta­jan kon­sul­taa­tio
  • Tuki ja neu­von­ta jak­son aika­na
  • Kotiin lai­nat­ta­va hoi­to­lai­te (Soo­ma tDCS™) sekä opas­tus lait­teen käyt­töön
  • Tar­vik­keet hoi­to­jen teke­mi­seen

Hoi­to­jak­soa var­ten kotiin lai­nat­ta­vas­ta hoi­to­lait­tees­ta veloi­te­taan 250 € suu­rui­nen vakuus­mak­su, joka palau­te­taan kun lai­te on palau­tet­tu Tuu­maan.

TUUMA-kli­ni­kan yhteys­tie­dot:

Osoi­te:
Kuor­ta­neen­ka­tu 2
00510 Hel­sin­ki

Puhe­lin:
+358 50 477 5574

Säh­kö­pos­ti:
tuuma@soomamedical.com

Ajan­va­raus

Jatkohoito

Jos ensim­mäi­sen hoi­to­jak­son vai­ku­tus voin­tiin on ollut posi­tii­vi­nen, hoi­don vai­ku­tus­ta voi vah­vis­taa jat­ko­hoi­don avul­la. Tuu­man jokai­seen 10 vii­kon jat­ko­hoi­to­jak­soon sisäl­tyy 30 hoi­to­ker­taa. Jat­ko­hoi­to­jak­sol­la hoi­to­ja teh­dään har­vem­min kuin var­si­nai­sel­la hoi­to­jak­sol­la.

Jak­son pituus Hoi­to­jen mää­rä Hin­ta
10 viik­koa 30 hoi­toa 350 €
20 viik­koa 60 hoi­toa 600 €
30 viik­koa 90 hoi­toa 850 €
40 viik­koa 120 hoi­toa 1100 €
50 viik­koa 150 hoi­toa 1300 €

Jat­ko­jak­son hin­taan sisäl­tyy:

  • Hoi­ta­jan kon­sul­taa­tio
  • Tuki ja neu­von­ta jak­son aika­na
  • Kotiin lai­nat­ta­va hoi­to­lai­te (Soo­ma tDCS™) sekä opas­tus lait­teen käyt­töön
  • Tar­vik­keet hoi­to­jen teke­mi­seen

Hoi­to­ja var­ten kotiin lai­nat­ta­vas­ta hoi­to­lait­tees­ta veloi­te­taan 250 € suu­rui­nen vakuus­mak­su, joka palau­te­taan kun lai­te on palau­tet­tu Tuu­maan.

Masennushoito tasavirtastimulaation avulla nyt Helsingissä! Katso hinnasto!

Tutustumiskäynti 

Tule kes­kus­te­le­maan miel­tä­si askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä hoi­to­me­ne­tel­mään tai hoi­to­jak­son käy­tän­nön toteu­tuk­seen liit­tyen. Tutus­tu­mis­käyn­ti on mak­su­ton eikä vel­voi­ta mihin­kään. 

Maksutavat

Hoi­to­jak­son voi mak­saa joko Tuu­ma-kli­ni­kal­la tapaa­mi­sen yhtey­des­sä kort­ti­mak­su­na tai etu­kä­teen tili­siir­to­na. Hyväk­sym­me seu­raa­vat luot­to- ja mak­su­kor­tit: Mas­terCard, Mae­stro, Visa, Visa Elect­ron, V Pay, Ame­rican Express ja Diners Club. 

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys ry:n val­ta­kun­nal­li­nen Krii­si­pu­he­lin tar­jo­aa kes­kus­te­lua­pua. Krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­mek­si nume­ros­sa 09 2525 0111 ja on auki vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä ja yönä.

Ulko­mail­ta soi­tet­taes­sa Krii­si­pu­he­li­men suo­men­kie­li­sen lin­jan nume­ro on +358 9 2525 0111.