Hinnasto

Hin­nas­to sisäl­tää hoi­to­hin­to­jen lisäk­si tie­toa hyväk­sy­tyis­tä mak­su­ta­vois­ta sekä kotiin lai­nat­ta­van hoi­to­lait­teen takuu­mak­sus­ta.

Tutustumiskäynti 

Tapaa­mi­sen aika­na voim­me kes­kus­tel­la miel­tä­si askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä hoi­to­me­ne­tel­mään tai hoi­don toteut­ta­mi­seen liit­tyen. Tutus­tu­mis­käyn­ti on mak­su­ton. 

Hoitojakso 500

Hoi­to­jak­so masen­nuk­sen oirei­siin kes­tää nel­jä viik­koa ja sisäl­tää 20 hoi­to­ker­taa. Hoi­to­me­ne­tel­mä on tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio (tDCS).

Ensim­mäi­nen hoi­to­ker­ta teh­dään kli­ni­kal­la hoi­ta­jan opas­tuk­sel­la. Soo­ma tDCS™ ‑sti­mu­laat­to­ri lai­na­taan jak­son ajak­si kotiin, ja loput jak­son hoi­dois­ta teh­dään oma­toi­mi­ses­ti koto­na. 

Hoi­to­jak­son hin­taan sisäl­tyy:

  • Kotiin jak­son ajak­si lai­nat­ta­va Soo­ma tDCS™ ‑sti­mu­laat­to­ri sekä lait­teen käy­tön opas­tus
  • Aloi­tus- ja lope­tus­käyn­ti kli­ni­kal­la sekä vii­koit­tai­set puhe­lut hoi­ta­jan kans­sa
  • Hoi­toa tuke­vat har­joit­teet 
  • Mobii­li­so­vel­lus hoi­don tuek­si (löy­tyy täl­lä het­kel­lä vain Android-käyt­tö­jär­jes­tel­mään) sekä opas­tus sovel­luk­sen käyt­töön

Takuumaksu kotiin lainattavasta laitteesta 250 €

Hoi­to­jak­son ajak­si kotiin lai­nat­ta­vas­ta lait­tees­ta veloi­te­taan ensim­mäi­sen tapaa­mi­sen yhtey­des­sä 250 € takuu­mak­su.

Mak­su palau­te­taan, kun lai­te on palau­tet­tu Tuu­maan.

Ylläpitohoito 250 €

Hoi­to­vai­ku­tuk­sen kes­toa voi­daan piden­tää yllä­pi­to­hoi­don avul­la. Yllä­pi­to­jak­so sisäl­tää 20 hoi­to­ta­pah­tu­maa, jot­ka jakau­tu­vat enin­tään 10 vii­kon ajal­le.

Yllä­pi­to­hoi­dos­sa hoi­to­ja teh­dään har­vem­min kuin var­si­nai­sel­la hoi­to­jak­sol­la, esi­mer­kik­si kak­si ker­taa vii­kos­sa. Hoi­to­ker­to­jen tiheys mää­räy­tyy tar­peen ja saa­vu­te­tun hyö­dyn mukaan. 

Maksutavat

Hoi­dot voi mak­saa luot­to- tai pank­ki­kor­til­la ensim­mäi­sen tapaa­mi­sen yhtey­des­sä. Hyväk­sym­me seu­raa­vat luot­to- ja mak­su­kor­tit: Mas­terCard, Mae­stro, Visa, Visa Elect­ron, V Pay, Ame­rican Express ja Diners Club. 

TUUMA-kli­ni­kan yhteys­tie­dot:

Osoi­te:
Kuor­ta­neen­ka­tu 2
00510 Hel­sin­ki

Puhe­lin:
+358 50 477 5574

Säh­kö­pos­ti:
tuuma@soomamedical.com

Masennushoito tasavirtastimulaation avulla nyt Helsingissä! Katso hinnasto!

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ran val­ta­kun­nal­li­nen krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­men­kie­lel­lä nume­ros­sa 09 2525 0111. Se on avoin­na arki­sin klo 9.00–07.00, vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä klo 15.00–07.00.