BDI-kysely (BDI 21)

Vas­taa kaik­kiin alla ole­viin kysy­myk­siin. Valit­se jokai­sen kysy­myk­sen koh­dal­ta vaih­toeh­to, joka kuvaa par­hai­ten tilan­net­ta­si ja tun­te­muk­sia­si. Vas­taa sen mukaan, miten olet tun­te­nut vii­mei­sen vii­kon aika­na, tämä päi­vä mukaan lukien.

Kun olet vas­tan­nut kaik­kiin kysy­myk­siin, näet kyse­lys­tä ker­ty­neet pis­tee­si klik­kaa­mal­la “Las­ke pis­teet”.

Kyse­lys­tä ker­ty­nei­den pis­tei­den perus­teel­la voi­daan arvioi­da masen­nusoi­rei­den vaka­vuus.

Masen­nus­ky­se­lyn pis­tei­tä tul­kit­taes­sa tulee huo­mioi­da, että tulos on vain suun­taa anta­va. Diag­noo­sin teke­mi­seen tar­vi­taan aina psy­kiat­rin tut­ki­mus.

 • Kysy­mys 1 • Kysy­mys 2 • Kysy­mys 3 • Kysy­mys 4 • Kysy­mys 5 • Kysy­mys 6 • Kysy­mys 7 • Kysy­mys 8 • Kysy­mys 9 • Kysy­mys 10 • Kysy­mys 11 • Kysy­mys 12 • Kysy­mys 13 • Kysy­mys 14 • Kysy­mys 15 • Kysy­mys 16 • Kysy­mys 17 • Kysy­mys 18 • Kysy­mys 19 • Kysy­mys 20 • Kysy­mys 21
Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys ry:n val­ta­kun­nal­li­nen Krii­si­pu­he­lin tar­jo­aa kes­kus­te­lua­pua. Krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­mek­si nume­ros­sa 09 2525 0111 ja on auki vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä ja yönä.

Ulko­mail­ta soi­tet­taes­sa Krii­si­pu­he­li­men suo­men­kie­li­sen lin­jan nume­ro on +358 9 2525 0111.