Ajanvaraus

Varaa aika TUU­MA-kli­ni­kal­le

  1. Valit­se ensin halua­ma­si päi­vä alla ole­vas­ta kalen­te­ris­ta.
    Sen jäl­keen valit­se tapaa­mi­sen syy sekä sopi­va kel­lon­ai­ka.
  2. Täy­tä tie­to­si lomak­kee­seen. Täh­del­lä (*) mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.
  3. Lue ja hyväk­sy pal­ve­lun käyt­tö­eh­dot sekä poti­las­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te
  4. Lähe­tä tie­dot klik­ka­mal­la “Varaa aika”
  5. Kun varaus on teh­ty, ruu­dul­le tulee teks­ti ajan­va­rauk­se­si vas­taa­not­ta­mi­ses­ta
  6. Kun varaus on var­mis­tet­tu, saat TUU­MAs­ta vah­vis­tuk­sen ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen

Ajan­va­raus on sito­va.

Vara­tun ajan voi perua
— soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä teks­ti­vies­ti nume­roon 050 477 5574 (arki­sin klo 9–17)
— lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­ti osoit­tee­seen onni@soomamedical.com

Ajan­va­raus on perut­ta­va vii­meis­tään 24 tun­tia ennen vara­tun ajan alka­mis­ta. Muus­sa tapauk­ses­sa TUU­MA-kli­nik­ka on oikeu­tet­tu peri­mään peru­mat­to­mas­ta ajan­va­rauk­ses­ta 100 euron kor­vauk­sen.

Kalen­te­ri latau­tuu…
- Ei varauk­sia
 
- Osit­tain varat­tu

Kel­lon­ai­ka*:

Tapaa­mi­sen tar­koi­tus*:

Minul­la on lää­kä­rin lähe­te*:

Etu­ni­mi*:

Suku­ni­mi*:

Säh­kö­pos­tio­soi­te*:

Puhe­lin:

Lisä­tie­dot:

 Olen luke­nut ja hyväk­syn*
pal­ve­lun käyt­tö­eh­dot
sekä tie­to­suo­ja­se­los­teen

Acti­ve Lan­gua­ge:
Voit varata ajan verkosta osoitteesta https://tuumamedical.com/ajanvaraus/ tai puhelimella numerosta 050 477 5574

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ran val­ta­kun­nal­li­nen krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­men­kie­lel­lä nume­ros­sa 09 2525 0111. Se on avoin­na arki­sin klo 9.00–07.00, vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä klo 15.00–07.00.