Päivitys 1.8.2020

Tuu­ma-kli­ni­kan nimi on 1.8.2020 alkaen Soo­ma Kli­nik­ka. Osoi­te ja puhe­lin­nu­me­ro pysy­vät ennal­laan, uusi säh­kö­pos­tio­soi­te on klinikka@soomamedical.com. Uudet verk­ko­si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta soomamedical.com/fi/klinikka. Ajan­va­raus toi­mii osoit­tees­sa soomamedical.com/fi/ajanvaraus

Ajanvaraus

Voit vara­ta ajan uusil­ta sivuil­tam­me tääl­tä.

Varaa aika TUU­MA-kli­ni­kal­le

  1. Valit­se ensin halua­ma­si päi­vä alla ole­vas­ta kalen­te­ris­ta.
    Sen jäl­keen valit­se tapaa­mi­sen syy sekä sopi­va kel­lon­ai­ka.
  2. Täy­tä tie­to­si lomak­kee­seen. Täh­del­lä (*) mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.
  3. Lue ja hyväk­sy pal­ve­lun käyt­tö­eh­dot sekä poti­las­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te
  4. Lähe­tä tie­dot klik­ka­mal­la “Varaa aika”
  5. Kun varaus on teh­ty, ruu­dul­le tulee teks­ti ajan­va­rauk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta
  6. Kun varaus on var­mis­tet­tu, saat TUU­MAs­ta vah­vis­tus­vies­tin ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen

Poik­keus­ta­pauk­sis­sa ajan voi vara­ta myös teks­ti­vies­til­lä nume­ros­ta 050 477 5574, jos kalen­te­ri ei latau­du tai ajan­va­raus ei muus­ta syys­tä onnis­tu.

Ajan­va­raus on sito­va. 

Vara­tun ajan voi perua
— soit­ta­mal­la tai lähet­tä­mäl­lä teks­ti­vies­ti nume­roon 050 477 5574 (arki­sin klo 9–17)
— lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­ti osoit­tee­seen onni@soomamedical.com

Ajan­va­raus on perut­ta­va vii­meis­tään 24 tun­tia ennen vara­tun ajan alka­mis­ta. Muus­sa tapauk­ses­sa TUU­MA-kli­nik­ka on oikeu­tet­tu peri­mään peru­mat­to­mas­ta ajan­va­rauk­ses­ta 100 euron kor­vauk­sen.

Voit varata ajan verkosta osoitteesta https://tuumamedical.com/ajanvaraus/ tai puhelimella numerosta 050 477 5574

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys ry:n val­ta­kun­nal­li­nen Krii­si­pu­he­lin tar­jo­aa kes­kus­te­lua­pua. Krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­mek­si nume­ros­sa 09 2525 0111 ja on auki vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä ja yönä.

Ulko­mail­ta soi­tet­taes­sa Krii­si­pu­he­li­men suo­men­kie­li­sen lin­jan nume­ro on +358 9 2525 0111.