TUUMAn aivostimulaatio masennuksen hoitoon nyt Helsingissä!

tDCS — aivostimulaatio masennuksen hoitoon

Aivo­jen tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio (tDCS) on teho­kas ja tur­val­li­nen mene­tel­mä masen­nuk­sen hoi­toon. Hoi­don teho perus­tuu aivo­kuo­ren toi­min­nan muok­kaa­mi­seen hei­kon säh­kö­vir­ran avul­la. Suu­rin osa hoi­to­jak­son suo­rit­ta­vis­ta poti­lais­ta saa mer­kit­tä­vää apua jopa kol­mes­sa vii­kos­sa. Hoi­to­vas­teen saa­vut­taa 61% ja remis­sioon pää­see 20% hoi­de­tuis­ta poti­lais­ta1. Hoi­to on kivu­ton ja sen voi teh­dä itse­näi­ses­ti koto­na.

Tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio­ta voi­daan käyt­tää ainoa­na hoi­to­me­ne­tel­mä­nä masen­nuk­sen oirei­siin, mut­ta se voi­daan myös yhdis­tää toi­siin mene­tel­miin, kuten psy­ko­te­ra­pi­aan tai lää­ke­hoi­toon. Hoi­toon pää­see psy­kiat­ri­aan eri­kois­tu­neen lää­kä­rin lähet­teel­lä.

Tule tutustumaan klinikkaan ja hoitoon

Varaa nyt aika tutus­tu­mis­käyn­nil­le, jon­ka aika­na voit kysyä miel­tä­si askar­rut­ta­via kysy­myk­siä tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tioon tai hoi­to­jak­soon liit­tyen. Tutus­tu­mis­käyn­ti on mak­su­ton. 

Jos olet jo saa­nut lää­kä­ril­tä­si lähet­teen TUU­MA-kli­ni­kan hoi­toa var­ten, voit vara­ta ajan hoi­to­jak­soa var­ten.

TUU­MA-kli­nik­ka sijait­see Hel­sin­gin Val­li­las­sa.

Masennusoireiden itsearviointi

Bec­kin depres­sio­as­teik­ko (BDI, Beck’s Depres­sion Inven­to­ry) on kyse­ly­me­ne­tel­mä, jon­ka avul­la voit itse arvioi­da masen­nusoi­rei­den vai­keus­as­tet­ta. Astei­kon avul­la voi­daan seu­ra­ta myös oirei­den muu­tok­sia hoi­don aika­na. Alla ole­vas­ta lin­kis­tä pää­set täyt­tä­mään BDI-kyse­lyn.

Opin hymyilemään uudestaan”

Poti­las, joka on saa­nut Soo­ma tDCS -hoi­toa masen­nuk­seen

Viit­teet

  1. Soo­ma Treat­ment Outco­mes (2018). Ver­kos­sa saa­ta­vil­la: https://soomamedical.com/blog/treatment-outcomes-2/

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ran val­ta­kun­nal­li­nen krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­men­kie­lel­lä nume­ros­sa 09 2525 0111. Se on avoin­na arki­sin klo 9.00–07.00, vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä klo 15.00–07.00.