TUUMAn aivostimulaatio masennuksen hoitoon nyt Helsingissä!

Sooma tDCS – Tehokas hoito masennukseen

Tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio (tDCS) on teho­kas ja tur­val­li­nen hoi­to masen­nuk­sen oirei­siin. Hoi­don jäl­keis­ten tulos­ten mukaan Soo­ma tDCS ‑hoi­toa saa­neis­ta 61 %:lla masen­nuk­sen oireet ovat lie­ven­ty­neet hoi­don jäl­keen mer­kit­tä­väs­ti, ja 20 % kai­kis­ta poti­lais­ta on pääs­syt oireet­to­mak­si. Suu­rin osa on hyö­ty­nyt hoi­dos­ta kol­men vii­kon kulues­sa.1

tDCS on hoi­to­me­ne­tel­mä, jos­ta ei tule häi­rit­se­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Tuu­man tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio­hoi­to­jen perus­ta on help­po­käyt­töi­nen Soo­ma tDCS ‑lai­te, jon­ka ansios­ta hoi­dot teh­dään pää­osin koto­na. tDCS-hoi­to voi­daan yhdis­tää mui­den masen­nuk­sen hoi­to­me­ne­tel­mien kans­sa tai antaa yksit­täi­se­nä hoi­to­na.

Päivitys 1.8.2020

Tuu­ma-kli­ni­kan nimi on 1.8.2020 alkaen Soo­ma Kli­nik­ka. Osoi­te ja puhe­lin­nu­me­ro pysy­vät ennal­laan, uusi säh­kö­pos­tio­soi­te on klinikka@soomamedical.com. Uudet verk­ko­si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta soomamedical.com/fi/klinikka. Ajan­va­raus toi­mii osoit­tees­sa soomamedical.com/fi/ajanvaraus

Lue lisää

Tule tutustumaan

Varaa aika ja tule tutus­tu­maan hoi­toon sekä kli­nik­kaan. Tapaa­mi­sen aika­na voim­me kes­kus­tel­la miel­tä­si askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä hoi­to­me­ne­tel­mään tai hoi­don toteut­ta­mi­seen liit­tyen. Tutus­tu­mis­käyn­ti on mak­su­ton. 

Jos tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio on jo sinul­le tut­tu mene­tel­mä masen­nuk­sen oirei­den hoi­toon, tai jos olet saa­nut lää­kä­ril­tä­si lähet­teen Tuu­ma-kli­ni­kan tDCS-hoi­toon, voit vara­ta ajan hoi­to­jak­son aloi­tus­ta var­ten.

Tuu­ma-kli­nik­ka sijait­see Hel­sin­gin Val­li­las­sa.

Ajan­va­raus
Hin­nas­to
Olen paremmalla tuulella, iloisempi ja positiivisempi kuin olen ollut vuosiin

Poti­las, joka on saa­nut Soo­ma tDCS ‑hoi­toa masen­nuk­seen

Masennusoireiden itsearviointi

Bec­kin depres­sio­as­teik­ko (BDI, Beck’s Depres­sion Inven­to­ry) on itse täy­tet­tä­vä kyse­ly­me­ne­tel­mä, jon­ka avul­la voi arvioi­da masen­nusoi­rei­den vai­keus­as­tet­ta. Kyse­lyn tulok­sen perus­teel­la ei voi kui­ten­kaan suo­raan teh­dä diag­noo­sia. Kyse­ly löy­tyy alla ole­vas­ta lin­kis­tä.

täy­tä BDI

Viit­teet

  1. Soo­ma Treat­ment Outco­mes (2019). Ver­kos­sa saa­ta­vil­la: https://soomamedical.com/blog/treatment-outcomes‑3/

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys ry:n val­ta­kun­nal­li­nen Krii­si­pu­he­lin tar­jo­aa kes­kus­te­lua­pua. Krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­mek­si nume­ros­sa 09 2525 0111 ja on auki vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä ja yönä.

Ulko­mail­ta soi­tet­taes­sa Krii­si­pu­he­li­men suo­men­kie­li­sen lin­jan nume­ro on +358 9 2525 0111.