TUUMAn aivostimulaatio masennuksen hoitoon nyt Helsingissä!

tDCS – Tehokas hoito masennukseen

Aivo­jen tasa­vir­tas­ti­mu­laa­tio (tDCS) on teho­kas ja tur­val­li­nen hoi­to masen­nuk­seen. Hoi­dos­sa käy­tet­tä­väl­lä Soo­ma tDCSTM -lait­teel­la hoi­de­tuis­ta 61 %:lla masen­nuk­sen oireet ovat vähen­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti ja 20 % on pääs­syt oireet­to­maan vai­hee­seen. Suu­rin osa on saa­nut apua oirei­siin noin kol­mes­sa vii­kos­sa.1

tDCS on hoi­to­me­ne­tel­mä, jos­ta ei tule häi­rit­se­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Help­po­käyt­töi­sen hoi­to­lait­teen avul­la suu­rin osa jak­son hoi­dois­ta voi­daan teh­dä itse­näi­ses­ti kotio­lois­sa. tDCS sopii hyvin myös täy­den­tä­väk­si hoi­dok­si yhdes­sä tera­pian ja/tai lää­ke­hoi­don kans­sa.

Varaa aika

Varaa aika ja tule tutus­tu­maan hoi­toon sekä kli­nik­kaan. Tapaa­mi­sen aika­na voim­me kes­kus­tel­la miel­tä­si askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä hoi­to­me­ne­tel­mään tai hoi­don toteut­ta­mi­seen liit­tyen. Tutus­tu­mis­käyn­ti on mak­su­ton. 

Jos mene­tel­mä on sinul­le jo tut­tu tai olet saa­nut lää­kä­ril­tä­si lähet­teen tDCS-hoi­toa var­ten, voit vara­ta ajan hoi­to­jak­son aloi­tus­ta var­ten.

TUU­MA-kli­nik­ka sijait­see Hel­sin­gin Val­li­las­sa.

Olen paremmalla tuulella, iloisempi ja positiivisempi kuin olen ollut vuosiin

Poti­las, joka on saa­nut Soo­ma tDCS ‑hoi­toa masen­nuk­seen

Masennusoireiden itsearviointi

Bec­kin depres­sio­as­teik­ko (BDI, Beck’s Depres­sion Inven­to­ry) on itse täy­tet­tä­vä kyse­ly­me­ne­tel­mä, jon­ka avul­la voi arvioi­da masen­nusoi­rei­den vai­keus­as­tet­ta. Kyse­lyn tulok­sen perus­teel­la ei voi kui­ten­kaan suo­raan teh­dä diag­noo­sia. Kyse­ly löy­tyy alla ole­vas­ta lin­kis­tä.

Opin hymyilemään uudestaan”

Poti­las, joka on saa­nut Soo­ma tDCS ‑hoi­toa masen­nuk­seen

Viit­teet

  1. Soo­ma Treat­ment Outco­mes (2018). Ver­kos­sa saa­ta­vil­la: https://soomamedical.com/blog/treatment-outcomes‑2/

Tämä pal­ve­lu ei ole tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lää­ke­tie­teel­li­sis­sä hätä­ta­pauk­sis­sa tai kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa. Jos epäi­let, että sinul­la on lää­ke­tie­teel­li­nen tai psyyk­ki­nen hätä­ti­la, soi­ta välit­tö­mäs­ti sen maan hätä­nu­me­roon, jon­ka alu­eel­la olet, tai mene lähel­lä­si sijait­se­val­le ensia­pu­po­likli­ni­kal­le tai päi­vys­tyk­seen. Suo­mes­sa hätä­nu­me­ro on 112. 

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ran val­ta­kun­nal­li­nen krii­si­pu­he­lin päi­vys­tää suo­men­kie­lel­lä nume­ros­sa 09 2525 0111. Se on avoin­na arki­sin klo 9.00–07.00, vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä klo 15.00–07.00.